Regulaminbanner glowny

A+ A A-

REGULAMIN KLUBU POKŁAD
PRAWO WSTĘPU DLA GOŚCI KLUBU POKŁAD

1. Prawo wstępu do klubu na dyskoteki, koncerty oraz wydarzenie kulturowe mają: osoby, które ukończyły 18 lat, osoby, które posiadają ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora, osoby, które wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych klubu, przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadających ważną akredytację na imprezę, przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z organizatorem imprezy.

2. Na imprezy organizowane przez Klub Pokład wstępu nie mają: osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji, osoby, którym selekcjoner klubu odmówi prawa do wstępu na imprezę. Selekcjoner nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.

3. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprezy przez Klub Pokład (Art. 81 pkt. 2 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych) dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy. Wchodząc i przebywając na terenie klubu, uczestnik wyraża zgodę na rejestrację I publikację swojego wizerunku.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Osobą przebywającym w klubie zabrania się wnoszenia na jego teren broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, napojów alkoholowych lub bezalkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

2. Służby porządkowe Klubu Pokład, pracownicy ochrony uprawnieni są do:
- Sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie klubu.
- Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
- Przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą cytowane wyżej przedmioty.
- W przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób przebywających na terenie klubu albo zakłócania przez te osoby porządku wezwania ich do opuszczenia klubu.

3. Czynności wymienione w pkt.2 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszających ludzką godność oraz inne dobra osobiste.

4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Uczestnicy imprez masowych zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń ochrony oraz organizatora imprezy i osób odpowiedzialnych za imprezę.

6. Ponadto w klubie zakazuje się:
- Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez.
- Rzucania wszelkimi przedmiotami.
- Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

7. Osoby nieprzestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i niestosujące się do poleceń selekcjonera lub ochrony klubu zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Manager klubu. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust.2 z dnia 22.08.2002 R.)

8. Szatnia jest obowiązkowa. Klub nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni. Obsługa szatni może wydać kurtki, płaszcze, torebki tylko za okazaniem numerka przez gościa lokalu. Jeżeli gość nie posiada numerka (zgubił), musi czekać do czasu zamknięcia lokalu, opisać rzecz pozostawioną w szatni i uiścić opłatę 50 zł. Wtedy obsługa szatni może wydać pozostawioną rzecz.

9. Klub jest czynny od godziny 20:00 do maksymalnie 4:00 rano (godziny mogą ulec zmianie poprzez decyzję managera).

REGULAMIN SZATNI KLUBU POKŁAD

1. Szatnia jest obowiązkowa i płatna 2 zł za każdą pozostawioną rzecz.

2. Klub nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni.

3. Obsługa szatni może wydać kurtki, płaszcze, torebki tylko za okazaniem numerka przez gościa lokalu. Jeżeli gość nie posiada numerka (zgubił), musi czekać do czasu zamknięcia lokalu, opisać rzecz pozostawioną w szatni i uiścić opłatę 50 zł. Wtedy obsługa szatni może wydać pozostawioną rzecz.

4. Klub nie odpowiada za zgubione numerki.
a) Jeżeli inna osoba znajdzie czyjś numerek zobowiązana jest niezwłocznie oddać ten numerek obsłudze szatni lub selekcji.
b) Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwość innych gości.

5. Każdy gość przed odejściem od szatni zobowiązany jest upewnić się czy otrzymał numerek od obsługi szatni.

6. Po odejściu od okienka szatni reklamacji nie przyjmujemy.

7. Rzeczy pozostawione bez odbioru deponowane będą w szatni przez maksymalnie 2 tygodnie.

8. Klub jest czynny od godziny 20:00 do maksymalnie 4:00 rano (godziny mogą ulec zmianie poprzez decyzję managera).
Więcej w tej kategorii: « Polityka prywatności

Log in or create an account